Algemene voorwaarden


4CB Ballonvaarten VOF, gevestigd te Bemmel, in­geschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 592.72.295.

Artikel 1 : Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle passagiersvaarten van 4CB Ballonvaarten VOF. tenzij schriftelijk een of meer van deze bepa­lingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
b. Overeenkomsten komen eerst dan tot stand na schriftelijk akkoordverklaring van 4CB Ballonvaar­ten VOF. Reclames tegen de inhoud van dergelijke bevestiging dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestigingsfactuur in het bezit te zijn van 4CB Ballonvaarton VOF.
c. Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algeme­ne Voorwaarden prevaleren onderstaande voor­waarden boven die van de cliënt.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

a. Alle door 4CB Ballonvaarten VOF gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Mondelinge toezeggingen binden 4CB Ballonvaarten VOF niet tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
b. De dienst welke door 4CB Ballonvaarten VOF geleverd wordt is de levering van ballonvoucher/bevestigingsfactuur, en welke, na te zijn voldaan door de cliënt, recht geven op de afgesproken ballonvaart.
c. De facturen en vouchers kunnen binnen 14 dagen na dagtekening retour gezonden worden zonder kosten. Na deze 14 dagen wordt de cliënt geacht de reservering af te nemen en aan de daarbij behorende betalingsverplichtingen te voldoen.
d. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
e. Ballonvaarten worden alleen dan uitgevoerd, geleverd wanneer de aanbetaling of volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer een klant heeft aanbetaald, wordt het restant contant ter plaatse afgerekend, dit altijd voor aanvang van de ballonvaart.­
f. Indien de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking akkoord te gaan. Indien hij niet binnen 7 dagen na dagtekening van de orderbevestiging en of factuur indien voorafgaande aan de uitgevoerde opdracht ons heeft medegedeeld niet met de wijziging akkoord te gaan.
g. Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook mocht stijgen, dan is 4CB Ballonvaarten VOF gerechtigd deze verhoging van derden door te berekenen, of de opdracht niet uit te voeren.

Artikel 3 : Betalingen

a. Aanbetaling of gehele betaling van de gereserveerde ballonvaart geschiedt ten alle tijden vooraf en uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. tenzij anders is aangegeven.
b. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
c. 4CB Ballonvaarten VOF heeft hot recht bij niet tijdig betalingen de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
d. Voor gedane betalingen zullen nimmer restitutie van gelden plaatsvinden.
e. Bij het geen gebruik maken van onze vaste opstapplaatsen komen de kosten en/of leges voor gemeentelijke vergunningen ten alle tijden volledig voor rekening van de opdrachtgever dit met een minimum van € 50,00 tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Annuleringen en wijzigingen

a. In geval van annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de geplande ballonvaart, is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag aan 4CB Ballon­vaarten VOF verschuldigd.
b. De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen minimaal € 25,00 administratiekosten.
c. 4CB Ballonvaarten VOF heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten, dit ter beoordeling van de geplande en bevoegde ballonvoerder. Of indien er sprake is van overmacht. In deze gevallen vindt er geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal er in overleg een nieuwe datum worden gepland.
d. Indien er voor een geplande datum een groep passagiers gepland staat en er komen op de dag passagiers behorende tot deze groep om welke reden dan ook niet of niet op tijd, dan vervallen deze ballonvouchers zonder restitutie van gelden.
e. Wanneer personen door de ballonvaarder worden beoordeeld als fysiek te zwak, of indien een passagier aangeeft zwanger te zijn kan deze geweigerd worden waarbij restitutie wordt beoordeeld als zijnde een annulering door de cliënt.
f. In de luchtvaart wordt gerekend met een standaardgewicht voor een vrouw van 75 kg en 95 kg voor een man. Indien de samenstelling van het gezelschap hier significant op afwijkt, dient de cliënt dit aan te geven. Bij significant overgewicht kan dit betekenen dat niet alle personen door de ballon gedragen kunnen worden. Indien dit niet vooraf is gemeld en voor aanvang van de ballonvaart blijkt een significant hoger gezamenlijk gewicht van de passagier dan kan deze geweigerd worden waarbij restitutie wordt beoordeeld als zijnde een annulering door de cliënt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

a. 4CB Ballonvaarten VOF is niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die voor 4CB Ballonvaarten VOF uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 4CB Ballonvaarten VOF, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer van Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b. Iedere aansprakelijkheid van 4CB Ballonvaarten VOF uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan 4CB Ballonvaarten VOF aansprakelijk wordt gesteld.
c. De aansprakelijkheid van 4CB Ballonvaarten VOF kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor haar assuradeur dekking verleent eventueel verhoogd met hot door 4CB Ballonvaarten VOF voor de opdracht gefactureerde bedrag.
d. Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door 4CB Ballonvaarten VOF worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor verwondingen ten gevolge van o.a. schaven en stoten on voor zoek of beschadigd raken van kledingstukken of persoonlijke uitrusting. De deelnemers aan de ballonvaart zijn voorts gehouden zich te allen tijde aan hen door medewerkers van 4CB Ballonvaarten VOF gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructie houden, is 4CB Ballonvaarten VOF nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

a. Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen. is de wijze van uitvoering der overeenkomst ter keuze van 4CB Ballonvaarten VOF, die daarbij zal handelen naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de methoden die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden.
b. 4CB Ballonvaarten VOF behoudt zich het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende invloeden een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar oordeel van 4CB Ballonvaarten een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid van passagiers en/of materiaal met zich mee brengt.
c. Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van uitvoering van de opdracht is indien gevallen genoemd in punt 6b. zich voordoen voor de cliënt.
d. Het risico voor; niet of niet tijdig verschijnen of het niet kunnen overleggen van een betalingsbewijs voor aanvang van de ballonvaart, door de cliënt voor deelname aan de uitvoering van een opdracht is voor risico en rekening van de cliënt.
e. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen enkel recht worden ontleend aan enige door onze opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
f. De cliënt verplicht zich orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart of hiermee verband houdend. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

Artikel 7: Incasso

a. Bij niet of niet tijdig voldoening van een factuur is cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand van het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van oen maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
b. 4CB Ballonvaarten VOF is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incassokosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Zulks met een minimum van € 250,· een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

Artikel 8: Klachten

a. In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door 4CB Ballonvaarten VOF  dient de klacht terstond schriftelijk (per email) bij 4CB Ballonvaarten VOF te worden ingediend. Reclames die niet binnen 14 dagen worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.
b. Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost brengt de cliënt uiterlijk binnen 14 dagen de klacht naar voren bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarende (KNVvL) afdeling Ballonsport, te Den haag.
c. Reclames geven geen recht op opschorting van de betaling.

Artikel 9: Overige bepalingen

a. Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
b. 4CB Ballonvaarten VOF is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.
c. De ballonvoucher vervalt 5 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op het ballonvoucher vermeld. Na verloop van 5 jaar kan met het ballonvoucher geen reservering worden gedaan en ballonvaart worden gemaakt. Een verlopen ballonvoucher geeft geen recht op enige vergoeding.

 

Back to top